Wsparcie w opiniowaniu kwalifikacji rynkowej „Asystent Zdrowienia”

NASZE ZADANIE:

Kim jest Asystent Zdrowienia? To osoba, która, bazując na własnym doświadczeniu kryzysu psychicznego, wspiera innych w procesie zdrowienia. To niezmierne ważne, aby była do tego 

odpowiednio przygotowana. Równie istotne jest określenie jej zadań i roli, jaką pełni współpracując z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego. Od kilku lat prowadzone są szkolenia dla asystentów, coraz częściej są też oni zatrudniani w instytucjach oferujących wsparcie i leczenie osób chorujących psychicznie.   

Wraz z wzrostem znaczenia Asystentów Zdrowienia, nadszedł czas na uporządkowanie wymagań wobec osób, które mają pełnić tę rolę. Pod koniec 2018 roku Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" z Krakowa złożyła wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej „Asystent Zdrowienia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Gdy wiosną 2019 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło publiczne konsultacje złożonego wniosku, odezwało się do nas Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Ze Stowarzyszeniem pracowałyśmy już wcześniej, przy okazji projektów dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie. Tym razem jednak naszym zadaniem miało być wsparcie ekspertów Stowarzyszenia podczas opiniowania złożonego projektu kwalifikacji. Jak się okazuje, niezależnie od posiadanej wiedzy eksperckiej, rozszyfrowanie zapisów formularza opisu kwalifikacji nie jest takie oczywiste i wymaga przygotowania.

Naszym zadaniem była pomoc ekspertom tak, aby mogli merytorycznie odnieść się do zapisów złożonego wniosku. Pełniłyśmy rolę tłumaczy. Omawiałyśmy zawarte w formularzu informacje i przedstawiałyśmy je w sposób możliwie prosty i syntetyczny. Wyjaśniałyśmy niezrozumiałe pojęcia, wynikające z zasad opisywania i włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK. Z drugiej strony, wskazywane przez ekspertów poprawki czy uzupełnienia przekładałyśmy na język ZSK i formułowałyśmy gotowe propozycje zmian w złożonym wniosku. Jednocześnie przekazywałyśmy informacje dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – oczywiście tylko w zakresie, w jakim było to niezbędne. Ze swojej strony zaproponowałyśmy też zmiany, które miały na celu uporządkowanie całego opisu, uspójnienie jego poszczególnych części i doprecyzowanie zapisów, które mogły by być różnie interpretowane. 

Towarzyszyłyśmy ekspertom Stowarzyszenia przez prawie rok, angażując się w kolejne tury konsultacji, spotkania i korespondencję z Ministerstwem Zdrowia ora

z Instytutem Badań Edukacyjnych. W toku dyskusji pierwotny opis kwalifikacji podlegał licznym modyfikacjom. Na kolejnych etapach były brane pod uwagę opinie osób i instytucji reprezentujących środowisko. Dbałyśmy o to, aby stanowisko Stowarzyszenia było za każdym razem wyartykułowane precyzyjnie i przełożone na konkretne propozycje zmian we wniosku.

Proces włączania kwalifikacji Asystent Zdrowienia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest już na ostatniej prostej. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnej pracy, odpowiada on oczekiwaniom całego środowiska i jest sformułowany w sposób, który będzie w przyszłości wspierał proces walidacji i certyfikacji. Trzymamy kciuki za wszystkich kandydatów, którzy będą mieli szansę potwierdzić posiadane kompetencje i uzyskać respektowany w środowisku certyfikat.

CO SIĘ WYDARZYŁO:

 • Przeprowadziłyśmy desk research obejmujący programy szkoleń i kursów dla kandydatów na asystentów zdrowienia oraz dokumenty związane z ich zatrudnianiem i rolą w procesie terapeutycznym;
 • Przeprowadziłyśmy warsztaty grupowe oraz wywiady z ekspertami Stowarzyszenia poświęcone wypracowaniu spójnego i precyzyjnego obrazu zadań asystentów zdrowienia i stawianych przed nimi wymagań kompetencyjnych;
 • Przeanalizowałyśmy złożony wniosek pod kątem poprawności metodologicznej, m.in. w zakresie uporządkowania efektów uczenia się, ich kompletności, adekwatności kryteriów weryfikacji, spójności poszczególnych pól wniosku, adekwatności i logiki procesu walidacji;
 • Moderowałyśmy proces formułowania uwag do złożonego wniosku, analizowałyśmy odpowiedzi wnioskodawcy, konsultowałyśmy pisma i wnioski;
 • Wzięłyśmy udział w spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie Zdrowia;
 • Udzielałyśmy wyjaśnień z obszaru Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – w formie indywidualnych konsultacji, prezentacji na spotkaniach i szkoleń grupowych.

 

KORZYŚCI DLA PARTNERA:

 • Stanowisko Stowarzyszenia w zakresie zadań i wymagań stawianych asystentom zdrowienia zostało precyzyjnie wyartykułowane i przełożone na konkretne propozycje zmian w opisie kwalifikacji.
 • Wzięłyśmy pod uwagę doświadczenie Stowarzyszenia jako instytucji, która wdraża, szkoli oraz zatrudnia asystentów zdrowienia oraz promuje w środowisku korzyści z udziału asystentów zdrowienia w procesie terapeutycznym.
 • Zapewniłyśmy ekspertom i zarządowi Stowarzyszenia bieżące wsparcie podczas całego procesu konsultowania kwalifikacji rynkowej.
 • Wsparcie metodyczne dla osób biorących udział w konsultacjach przyspieszyło i usprawniło proces opiniowania kwalifikacji.
 • Zgłoszenie uwag związanych z poprawnością metodologiczną wniosku pomogły uporządkować i doprecyzować opis kwalifikacji, aby zapewnić w przyszłości przejrzysty proces walidacji.

 

ZOBACZ REFERENCJE