Opis kwalifikacji rynkowych z obszaru ochrony środowiska

CEL:

Rynek urządzeń grzewczych w Polsce stale się rozwija. Badania wskazują, że powodem tego jest m. in. większa świadomość społeczeństwa z zagrożeń wynikających z niskiej emisji.

Co więcej, stałe wdrażanie przepisów unijnych i krajowych powoduje konieczność wymiany przestarzałych instalacji oraz urządzeń ogrzewania, chłodu, ciepłej wody użytkowej - na efektywne urządzenia i systemy, w tym również takie, które zapewniają energię z odnawialnych źródeł. Na tapetę wzięty został także temat ocieplenia starego budownictwa i dostosowania go do energooszczędnego standardu wyznaczonego przepisami prawa.

Naszym zadaniem było stworzenie ekspresowej ścieżki opisania 5 kwalifikacji, które odpowiadają na potrzeby pracodawców z branży grzewczej oraz inwestorów instytucjonalnych. Poszukują oni bowiem fachowców z zakresu: efektywnego systemu ogrzewania i chłodzenia, doboru oraz montażu systemu inteligentnej automatyki, nowoczesnych kotłów kondensacyjnych, jak i systemów termoizolacyjnych.

Zwróciłyśmy także uwagę na kluczowe znaczenie  umiejętności związanych z informowaniem i edukowaniem użytkowników. Dzięki temu nowe, nierzadko skomplikowane i trudne w eksploatacji systemy, będą mogły zostać efektywnie wdrożone.

Ta współpraca upewniła nas, że skutecznie realizujemy także projekty, które dotyczą stricte technicznych zagadnień. Eksperci branżowi przekonali się, że wiedza, którą posiadają, wymaga gruntownego przeredagowania, aby opis kwalifikacji rynkowej spełniał wymagania ZSK.

 

COŚ DLA WNIKLIWYCH RESERCHERÓW:

 • Sprawowałyśmy nadzór metodyczny nad opisem kwalifikacji oraz dla każdej z 5 kwalifikacji opracowałyśmy produkty:
 • wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • opis walidacji (schemat), przykładowe narzędzia walidacji w formie 2 próbek narzędzi,
 • opis rozwiązań wewnętrznego zapewniania jakości.
 • Przygotowałyśmy i przeprowadziłyśmy warsztaty z ekspertami branżowymi.
 • Koordynowałyśmy pracę ekspertów, zapewniłyśmy niezbędne wyjaśnienia z zakresu ZSK, prowadziłyśmy konsultacje mailowe i telefoniczne oraz przygotowywałyśmy niezbędne materiały.
 • Wspierałyśmy Fundację podczas procesu włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK: koordynowałyśmy proces przygotowywania wyjaśnień dla ministra, analizowałyśmy uwagi zgłoszone w toku konsultacji w środowisku branżowym, prowadziłyśmy konsultacje z ekspertami w celu przygotowania wyjaśnień lub wprowadzenia poprawek we wniosku.

 

KORZYŚCI DLA PARTNERA:

 • Przede wszystkim zrealizowałyśmy założony cel w terminie.
 • Wdrożyłyśmy ekspertów branżowych oraz wszystkie chętne osoby w zagadnienia ZSK w zakresie niezbędnym do pracy nad opisaniem kwalifikacji. Co ważne, zagadnienia opisane językiem IBE tłumaczyłyśmy zainteresowanym w ludzki, prosty i zrozumiały sposób.
 • Czuwałyśmy nad sprawnym przebiegiem procesu opisywania kwalifikacji. Udzielałyśmy pełnego wsparcia od strony metodycznej.
 • Stworzyłyśmy wzorcowe opisy w ekspresowym tempie. Sformułowałyśmy w sposób uporządkowany i przejrzysty efekty uczenia się oraz wymagania dotyczące walidacji.
 • Instytut Badań Edukacyjnych miał niewiele uwag, ponieważ kwalifikacje były opisane w sposób spójny i logiczny. Ułatwiłyśmy przygotowanie do pełnienia funkcji IC, ponieważ podczas warsztatów z przyszłą Instytucją Certyfikującą wypracowałyśmy koncepcję walidacji oraz założenia systemu zapewniania jakości.
 • Wspierałyśmy Fundację w złożeniu i procedowaniu wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK. Koordynowałyśmy proces odpowiadania na uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji środowiskowych.
 • Powstały opis kwalifikacji rynkowych, po rozpoczęciu funkcjonowania w ZSK, będzie mógł zostać wykorzystany do potwierdzania kompetencji w obszarze związanym z obsługą urządzeń energetycznych powszechnego użytku i zagadnieniami efektywności energetycznej.
 • Specjaliści, którzy nabyli umiejętności w toku doświadczenia zawodowego, będą mogli potwierdzić nabyte kompetencje, a następnie wykazać się przed potencjalnym pracodawcą posiadaniem odpowiedniego certyfikatu. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających rzetelną weryfikację posiadanej wiedzy i umiejętności wpływa pozytywnie na jakość oferowanych usług.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Potrzebnych społecznie, wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji (w podziale na 24 części). Znak sprawy: IBE/19/2018. Wykonawcą było konsorcjum: Eurokreator T&C Sp. z o.o. oraz PWC Sp. z o.o.

REFERENCJE:

„Pani Magdalena Słocińska pełniła funkcję eksperta metodycznego i tworzyła wraz z ekspertami merytorycznymi opisy kwalifikacji rynkowych (…). Przygotowane przez Panią Magdalenę Słocińską materiały odznaczają się wysoką wartością merytoryczną i wykonywane były rzetelnie oraz w umówionym terminie. Pozwala nam to rekomendować Panią Magdalena Słocińską jako eksperta metodycznego z zakresu opracowania opisów kwalifikacji rynkowych do zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz powiązanych dokumentów.”

Katarzyna Wielguszewska
Lider projektu, Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Instytut Badań Edukacyjnych